aktualności

Burmistrz przypomina o obowiązku zadbania o posesje

11.07.2019

Mając na względzie estetyczny wizerunek, a przede wszystkim bezpieczeństwo pożarowe gminy Szczawnica burmistrz Grzegorz Niezgoda kieruje do właścicieli, zarządców i posiadaczy gruntów pisma przypominające o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów, składowania materiałów palnych, oraz właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie prywatnych posesji.

Pismo przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości z terenu miasta i gminy.w zakresie przestrzegania przepisów pożarowych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku, oraz konsekwencjach prawnych ich nieprzestrzegania.
Pisma będą kierowane do właścicieli działek zgodnie z wykazem przygotowanym przez pracownika Urzędu Miasta we współpracy ze Strażą Miejską. Poniżej treść przygotowanego pisma.


Szanowni Mieszkańcy,

Mając na względzie estetyczny wizerunek, a przede wszystkim bezpieczeństwo pożarowe naszej gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Szczawnica o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów, oraz składowania materiałów palnych, w tym nieuprzątniętego drewna i liści na swoich nieruchomościach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niewykoszone suche trawy i chwasty, nieuprzątnięte drewno i suche liście, które zalegają na działkach w okresie letnim, pod wpływem wysokich temperatur zamieniają się w susz 
i chrust, co stwarza zagrożenie pożarowe. Wokół tych działek, znajdują się skupiska budynków mieszkalnych, których właściciele już teraz słusznie obawiają się 
o bezpieczeństwo swoje i swoich domostw.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, trawa, chwasty, gałęzie, chrust, liście i inne biodegradowalne elementy są odpadami i podlegają takiemu samemu reżimowi prawnemu, jak pozostałe odpady wytwarzane na nieruchomościach.
Skoszoną trawę, suchą roślinność, chrust można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie pozyskując w ten sposób najtańszy nawóz organiczny służący do użyźniania pól, łąk i ogrodów.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U z 2018 r.poz. 620 z późn.zm.):
1) Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
2) Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, 
o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pozn. zm.), w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności :
a) rozpalania ognia lub wysypywania gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
b) składowania poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6)
c) wykonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach nie wyznaczonych do tego celu (w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów) - § 40 ust. 1.
3. O obowiązkach w zakresie utrzymania porządku na nieruchomości stanowi także ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1454, z pózn. zm.), oraz Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku w gminie Szczawnica (Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXVII/2000/2016 z 05.12.2019 r.)

Zgodnie z powyższymi przepisami, trawa, chwasty, gałęzie, chrust, liście i inne biodegradowalne elementy są odpadami.

Zgodnie z art. 5 cytowanej Ustawy, właściciel jest zobowiązany m. in. do:
1. utrzymywania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości, 
2. wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych (powstających w gospodarstwach domowych).
3. zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach odrębnych

W przypadku niewywiązywania się z obowiązków przewidzianych Ustawą, oraz 
w Regulaminie, Burmistrz, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, ma prawo nakazać posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
Jeżeli odpady komunalne, oraz odpady niebezpieczne leżą bez ładu na działce, to znaczy, że właściciel nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego ze wspomnianej ustawy, co stanowić może podstawę do nałożenia mandatu karnego.

4. Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161
z późn. zm.).
Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Uzdrowiskowej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania 
i intensywnego rozmnażania różnych szkodników, gryzoni, jadowitych węży a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.
Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą oraz często stają się również miejscem składowania odpadów.

5. Właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie - przepisy Kodeksu Cywilnego Art. 144 „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

6. Zaniechanie obowiązku wykoszenia działki, jak i składowania suchych gałęzi i liści może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

7. Niewykaszanie traw i chwastów, nieuprzątnięcie drewna suchych liści na nieruchomościach w Uzdrowisku Szczawnica stanowi również naruszenie zakazów opisanych w Uchwale Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr IV/13/2015 z 29.01.2015 r. 
w sprawie Uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawnica i Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. 
Zgodnie z powyższymi przepisami na terenie Uzdrowiska Szczawnica zabrania się m.in. prowadzenia działan mających negatywny wpływ na fizjografie uzdrowiska i jego układurbanistyczny lub własciwosci lecznicze klimatu.

 

 
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 25 10.2019
  • 26 10.2019
  • 29 10.2019
  • 31 10.2019
  • 31 10.2019
  • 21 11.2019
reklama
dołącz do nas