aktualności

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - do 9 tys. zł wsparcia dla samozatrudnionych

17.07.2020

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie uruchomienia przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy, dzięki której osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 9 tys. zł.

Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców. W ostatnich tygodniach został opracowany i przedstawiony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej model finansowania kapitału obrotowego dla firm, zgodnie z którym w każdym regionie powinno zostać ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych uruchomione wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców. Działanie to jest odpowiedzią na skutki pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na sytuację przedsiębiorstw, w szczególności sektora MŚP. Rządowy komunikat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem podmiotów z Małopolski.
- Samorząd województwa małopolskiego uruchomił w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej aż sześć pakietów pomocowych realizowanych w obrębie trzech etapów. Pierwszy etap stanowi pakiet medyczny, przedsiębiorczości i płynności finansowej, drugi buduje pakiet społeczny i edukacyjny, natomiast trzeci to pakiet rozwoju. Angażujemy niebagatelne środki. W sumie to około 1 miliard złotych na ratowanie zdrowia, życia, miejsc pracy i całej gospodarki - podkreśla marszałek Witold Kozłowski.
Możliwości finansowe w ramach RPO WM 2014-2020 pozwalają w tym momencie przeznaczyć na ten cel: 16 mln zł. Ale to nie wszystko, bowiem istnieje możliwość zwiększenia tych środków. Warto dodać, że już w połowie sierpnia zostanie uruchomiony nowy bon dla samozatrudnionych, realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.
- Pakiet przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest realnym wparciem dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa. 258 mln zł to pomoc, która już do nich dociera. Kolejne 16 mln zł będą niejako uzupełnieniem naszych działań. Zakładamy jednak 130% próg alokacji, zatem środki te mogą być w granicach 20 mln zł. Bon dedykowany jest samozatrudnionym, którzy zanotowali 75% spadek obrotów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kierowany jest do wszystkich branż. Liczymy, że środki do małopolskich przedsiębiorców będą mogły trafić już pod koniec sierpnia – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.
Założenia bonu dla samozatrudnionych
 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:
Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:
- prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
- zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r.
- w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
- nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
- na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wielkość wsparcia:
- 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
- Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.
Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):
- pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
- poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
- w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).
Rozliczenie bonu:
- utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
- złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
- obowiązek poddania się kontroli.
Odzyskiwanie:
- w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
- dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.
Wnioskowanie o bon:
- złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków (tarcza.malopolska.pl);
- umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
- maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.
Ocena wniosków:
- według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
- ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
- możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 26 09.2020
  • 26 09.2020
  • 26 09.2020
  • 29 09.2020
reklama
dołącz do nas