aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

27.09.2022

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału, na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe i wynosi odpowiednio:

1) 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Ważna informacja: dodatek nie przysługuje do gazu sieciowego.

4) 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

 

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnicy ul. Szalaya 103.

Termin na składanie wniosków upływa w dniu 30 listopada 2022 roku.

 

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym wprowadzone ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) obowiązują od dnia 20.09.2022 r. Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym dotyczy również wniosków złożonych przed aktualizacją ustawy.

 

Zmiana deklaracji w CEEB w celu otrzymania dodatku.

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

 

Ważna Informacja: Wnioskodawca, który po tej dacie zgłosił jedno z powyższych źródeł ciepła będzie mógł ubiegać się o dodatek węglowy tylko wtedy, gdy zgłoszenie dokonane jest po raz pierwszy.

 

W ramach nowelizacji ustawy dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia „W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem”. Oznacza to, że według nowych kryteriów wszystkim gospodarstwom domowym zamieszkującym pod tym samym adresem przysługuje tylko jeden dodatek węglowyDofinansowanie otrzyma tylko ten wnioskodawca, który złożył wniosek, jako pierwszy. Pozostałe wnioski dotyczące gospodarstw domowych zarejestrowanych pod tym samym adresem pozostaną bez rozpatrzenia. Dodano także zapis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Jedynie w przypadku budynku wielorodzinnego, gospodarstwa domowe zamieszkujące poszczególne mieszkania mają prawo do dodatku węglowego pod warunkiem, iż stanowią odrębne lokale mieszkalne. Zatem, pomimo, iż jest to ten sam budynek, to wnioskodawcy mogą otrzymać dodatek. Dodatek węglowy oraz dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przysługuje niezależnie od stanu prawnego zamieszkiwanej nieruchomości. Oznacza to, że może go otrzymać także dzierżawca, najemca, ewentualnie osoba użytkująca dane mieszkanie czy dom. W takim przypadku o dodatek węglowy nie może ubiegać się właściciel nieruchomości.

 

Termin wypłacania dodatku węglowego.

 

W ramach znowelizowanych przepisów prawa, termin na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy wynosi dwa miesiące.

Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy dotyczy również wniosków złożonych w okresie od 17 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym.

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 14 06.2024
  • 30 06.2024
  • 30 06.2024
reklama
dołącz do nas