aktualności

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

15.09.2023

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 122 ustawy Prawo oświatowe.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis i przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, po spełnieniu przez pracodawcę warunków do udzielenia pomocy.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę oraz dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku  kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku gdy młodociany pracownik realizował  przygotowanie u kilku pracodawców
 • Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek
 • Oświadczenie o statusie rzemieślnika
 • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Zaświadczenia i/lub oświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • Inne dokumenty na żądanie organu rozpatrującego wniosek.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35 , 34-450 Krościenko n.D lub w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Krościenko n.D, ul. Biały Potok 1 (I piętro).

Szczegółowych informacji o realizacji zadania udziela Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko n.D, tel 18/ 262 34 49. 

reklama
komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
 • 14 06.2024
 • 30 06.2024
 • 30 06.2024
reklama
dołącz do nas