aktualności

Trwa nabór kart zgłoszenia zadań do Aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska

05.12.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje w połowie 2018 roku ogłosić dodatkowy nabór do działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne.

W tym poddziałaniu wspierane będą inwestycje związane z budową, rozbudową ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie miejscowości uzdrowiskowych.

Warunkiem aplikowania do tego podziałania jest wpisanie przyszłych projektów do Planu Rozwoju Uzdrowiska.

Miasto i Gmina Szczawnica przyjęła Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016-2023 Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/162/2016 z 23 czerwca 2016 roku.

Obecnie, chcąc umożliwić nowym podmiotom udział w staraniu się o środki z podziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Miasto i Gmina Szczawnica przystępuje do aktualizacji Planu wyłącznie w zakresie dodania nowych zadań.

Warunkiem uwzględnienia projektu w opracowywanej aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska jest wypełnienie Karty zgłoszenia zadania w sposób precyzyjny i zgodny z umieszczoną na końcu tej karty instrukcją.

Małopolska, to jeden z wiodących regionów pod względem oferty uzdrowiskowej w Polsce, o uznanej tradycji i bogatej historii. Na obszarze województwa znajduje się 9 spośród 45 polskich uzdrowisk, stanowiących doskonałą bazę dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i usług zdrowotnych. Rozwój turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej obejmującej wszelkie pobyty związane z wykorzystaniem bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej, stanowi doskonałe uzupełnienie oferty całego regionu.

W ramach poddziałania 6.3.2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach (warunkiem jest aby lokalizacja działania, które ma podlegać wsparciu miała miejsce na obszarze miejscowości mającej status uzdrowiska).

Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

Wykaz miejscowości uzdrowiskowych: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa.

Inwestycje wspierane będą w granicach obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska.

W ramach działania 6.3 wspierana będzie INFRASTRUKTURA REKREACYJNA, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. NIE BĘDĄ WSPIERANE INWESTYCJE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.

W RAMACH DZIAŁANIA 6.3 NIE BĘDĄ WSPIERANE INWESTYCJE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I PARKÓW ROZRYWKI.

Ważne!!!
Przed decyzją o wypełnieniu Karty warto zapoznać się z dokumentacją konkursową z zamkniętego już naboru, przeanalizować zawarte tam informacje o kryteriach wyboru, bazę „Pytań i odpowiedzi”, a także listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym naborze. Analiza tych zapisów pozwoli Państwu podjąć racjonalną decyzję o szansach Waszego projektu w kolejnym naborze.

Cala dokumentacja dostępna jest pod adresem:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-2--wsparcie-miejscowosci-uzdrowiskowych---rpmp-06-03-02-iz-00-12-042-16

Wypełnioną kartę w wersji edytowalnej (Word) proszę przesłać najpóźniej do 11 grudnia 2017 roku(poniedziałek) na oba adresy: infrastruktura@szczawnica.pl oraz biuro@proregio.pl, a wersję podpisaną złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Szczawnica, ul. Szalaya 103.

komentarze
reklama
najnowsze ogłoszenia
już wkróce
  • 31 12.2018
reklama
dołącz do nas